חינוך ערכי

"איך בונים ספינה?
אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה
אל הים הרחב הגדול והאינסופי".
[סנט אכזופרי]בשנת הלימודים תשס"ה החלה לפעול ב"גוונים" תוכנית חינוכית [בתחילה לחטיבה העליונה בלבד ולאחר שנה גם לחט"ב] - "חינוך ערכי". מטרת התוכנית ליצור רצף והקשר שש-שנתי בתוכניות החינוכיות, לאפשר עשייה חינוכית משמעותית וחווייתית, לאגור ולהעביר את הניסיון הנצבר, ולסייע בעבודת המחנך כמנהיג ערכי-חברתי של הכיתה. תוכנית זו מתיימרת להצמיח בוגר שיהיה:
אדם הומניסטי אשר עולמו הערכי מושתת על עקרון כבוד האדם [ערכים של שוויון, חירות, שלום, סולידאריות, רציונאליות, דמוקרטיה ועוד].
אדם מודע ומזדהה עם מעגלי השייכות הישראליים-יהודיים-ציוניים על בסיס של למידה, חשיבה, הבנה וחוויה.
אדם בעל יכולת להכיר במציאות של ערכים מתנגשים ולהתמודד עמה באופן מפוכח ולא דוגמאטי.
אדם אקטיבי השואף להתנהג ולפעול לאורם של הערכים שהפנים, על מנת להשפיע לשינוי.

התוכנית השנתית של כל שכבה, בנויה סביב נושא שנתי מרכז, המחולק לתתי נושא לאורך השנה.
לכל נושא נקבע אירוע שיא אחד לפחות וסדרה של שיעורי מחנך מלווים.
חלקי התוכנית ואירועי השיא, נקבעים בהסכמה על ידי צוות מחנכי השכבה, בעיקר בישיבת ההכנה של הקיץ.


שנת שורשים – שכבת ז'

תרבות נוער – שכבת ח'

מנהיג ודרך - שכבת ט'

זהות יהודית – ישראלית – שכבת י'

זיכרון השואה – שכבת יא'

חברה וכלכלה בישראל – שכבת יב'